Рейди УПА теренами Чехословаччини (fb2)

Володимир Вятрович
Рейди УПА теренами Чехословаччини [uk] 680K, 200 с.
издано в 2001 г.
Добавлена: 17.04.2011

Аннотация

Монографiю присвячено одному з мало-вiдомих аспектiв iсторiї українського нацiонально-визвольного руху 1940-50 рокiв, рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авто-ровi показати розмах нацiонально-визвольної боротьби в Українi, її вплив на подiї у пiслявоєннiй Європi та свiтi, без чого неможливе правильне i об'єктивне тлумачення суспiльних процесiв того часу. Роботу рекомендовано до друку Вченою радою Інституту Україно-знавства iм. I. Крип'якевича НАНУ. З певнiстю можна сказати, що пропагандистськi рейди УПА на терени Чехословаччини 1945-1947 рокiв належать до найкраще пiдготовлених та проведених акцiй не тiльки всього українського нацiонально-визвольного руху, а й iнших пiдпiльних рухiв опору того часу, а тому вони чи не найбiльше заслуговують на подальше ретельне дослiдження та iсторичний аналiз. Вкрай необхiдним для продовження вивчення цiєї теми є розширення джерельної, особливо документальної, бази, що можливо за рахунок залучення до опрацювання додаткових архiвних матерiалiв, котрi мiстяться в Словаччинi та Чехiї, i поки що не використовувалися українськими дослiдниками. Дана робота є першою спробою оцiнки значення цих акцiй для подальшого розвитку усiєї збройної боротьби українцiв пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни. Фактично вперше пропагандистськi рейди стали об'єктом спецiальних iсторичних дослiджень, вiдповiдно, багато з висловлених у цiй роботi тверджень та мiркувань теж наводяться вперше, а отже, потребують додаткових доказiв, дослiджень, дискусiй, обговорень та, зрештою, й уточнень.
Впечатления о книге:  

Убивашка про Вятрович: Рейди УПА теренами Чехословаччини [uk] (История) 17 04
В Киеве в музее славы Украины, есть зал Украинской Повстанческой Армии. Он так и называется: "Зал УПА"


Прочитавшие эту книги читали:
X